• บัญชีนวัตกรรมไทย
 • จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการ วิจัยและพัฒนาด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศไทย โดยฝีมือคนไทย หรือคนไทยมีส่วนร่วมมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่เชื่อถือได้ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และผ่านการตรวจสอบราคา รวมทั้งจัดทำและประกาศขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นบัญชีสินค้าหรือบริการนวัตกรรม ให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจสามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ โดยวิธีกรณีพิเศษ ตั้งแต่ประกาศใช้เป็นต้นไป

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Top