รายการนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ ด้านโฆษณาและเผยแพร่

รูปภาพ หมวด : กลุ่ม รหัส ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ
ด้านโฆษณาและเผยแพร่
: ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่
05020001 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศและเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (IT Security Monitoring and Log File Collection)

ชื่อทางการค้า: SRAN Light รุ่น LT50 Hybrid
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
Top